Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Wrocław, 11-13 Września 2023

Pierwszy okólnik

Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-
dydaktycznej pt.
Uczenie się i nauczanie języków obcych w złożonej i dynamicznej rzeczywistości
w formie stacjonarnej, w dniach 11 – 13 września 2023
we Wrocławiu

Wciąż zmieniające się warunki edukacyjne, kulturowe, gospodarcze i geopolityczne stanowią wyzwanie dla wszystkich nauczycieli, a w szczególności dla nauczycieli języków obcych w Polsce, którzy z dnia na dzień zostali zmuszeni do reagowania zarówno na sytuacje związane z
pandemią i nauczaniem zdalnym na każdym poziomie edukacyjnym, jak i na narastającą falę emigracji z ogarniętej wojną sąsiedniej Ukrainy. Spowodowało to konieczność dostosowania metod i technik przekazu do nauczania na odległość, co stanowi szczególne wyzwanie w nauczaniu języka obcego ze względu na komunikacyjny charakter przedmiotu. W sytuacji napływu uczniów -imigrantów, często o bardzo zróżnicowanym poziomie językowym, nagle w Polsce zaczęliśmy mieć do czynienia z klasami wielokulturowymi, wielojęzycznymi i heterogenicznymi, co było dotychczas zjawiskiem o ograniczonym charakterze. Co więcej,
zjawisko migracji czy remigracji nie dotyczy wyłącznie uczniów z Ukrainy, ale również dzieci polskich rodziców powracających z wieloletnich pobytów w innych krajach. Dzieci te doświadczają problemów z włączeniem się w polski system edukacyjny, tak bardzo inny od zagranicznego. Aby wspólnie zastanowić się nad propozycjami różnych rozwiązań powstających problemów, podczas konferencji proponujemy następujące sekcje tematyczne:

 1. Uczenie się i nauczanie języków obcych w perspektywie teorii złożonych systemów dynamicznych (zmienność procesów, złożoność, metodologie badawcze specyficzne dla procesów dynamicznych).
 2. Rzeczywistość post-pandemiczna, zmiany w metodach i technikach nauczania, rozwój nauczania zdalnego jako nieodłącznego elementu dydaktyki.
 3. Wielojęzyczność i wielokulturowość jako nowa wartość w polskim systemie edukacyjnym.
 4. Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji w zakresie języka obcego: od podstawowych umiejętności komunikacyjnych do edukacyjnej sprawności językowej.
 5. Uczniowie z traumą a nauczanie języków obcych.
 6. Dobrostan ucznia i nauczyciela w czasach „płynnej nowoczesności” (termin Z. Baumana określający brak stabilności, krótkoterminowe projekty i reformy).
 7. Nauczanie i uczenie się języków obcych poza klasą szkolną: np. m-learning, światy wirtualne, szkoły „w chmurze”, nauczanie indywidualne, uczenie się poprzez ekspozycję na język w otoczeniu (out-of-school exposure).
 8. Dla osób bardziej zainteresowanych praktycznymi aspektami edukacji językowej, mamy propozycję innej, równie ważnej, sekcji tematycznej: Nauczanie sprawności i podsystemów języka – perspektywa badawcza i praktyka.

Prosimy przesyłać zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://forms.office.com/e/SbZgPFdrX6 do dnia 30 kwietnia 2023. Prosimy przeznaczyć 20 minut na wygłoszenie referatu i 10 minut na dyskusję. Informacje o akceptacji wystąpienia otrzymacie Państwo do 15 maja 2023.

Miło nam poinformować, że chęć wygłoszenia referatów plenarnych podczas konferencji potwierdzili:

 • Zespół: dr hab. Maciej Smuk, dr hab. Magdalena Sowa, dr Monika Grabowska
 • Zespół pod kierownictwem dr hab. prof. UMCS Jarosława Krajki
  Dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP w Krakowie
  Dr hab. Arkadiusz Rojczyk, prof. UŚ w Katowicach
  Dr hab. Anna Jaroszewska, prof. UW

W ostatni dzień konferencji planowane są także warsztaty praktyczne dla nauczycieli języków obcych na następujące tematy: neurodydaktyka („Budzące się szkoły”), uczeń z doświadczeniem migracji w klasie językowej, ocenianie kształtujące w szkole podstawowej, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i matury z języka angielskiego. Szczegółowy program będzie podany w drugim okólniku.

Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN dla członków PTN i 540 PLN dla pozostałych sympatyków Towarzystwa. Obejmuje ona koszty administracyjne, materiały konferencyjne, wszystkie posiłki (przerwy kawowe (5), 3 lunche, uroczystą kolację konferencyjną w Oratorium
Marianum UWr) oraz publikację jednego recenzowanego tomu pokonferencyjnego NEOFILOLOGA. Będzie również możliwość opublikowania części artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie naukowym IFA UWr Anglica Wratislaviensia w roku 2024.

W drugim okólniku podamy numer konta do opłaty konferencyjnej, która powinna być dokonana do dnia 31 maja 2023.

Hotel konferencyjny to „Tumski”, gdzie na hasło „Uniwersytet – gość” przy rezerwacji otrzymacie Państwo standardowo 8% zniżki. Negocjujemy także możliwość rezerwacji pokoi w przystępnych cenach (od 70 zł) w pokojach gościnnych w akademikach Uniwersytetu Wrocławskiego „Ołówek” i „Kredka” na Placu Grunwaldzkim. W centrum miasta znajdują się także liczne inne hotele o różnych standardach zakwaterowania i wymaganiach cenowych. Wszystkie dostępne opcje zakwaterowania zostaną podane w drugim okólniku konferencyjnym.

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia!

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji